Företagsvärdering

Varje företag har ett värde och vid en företagsvärdering försöker man uppskatta det ekonomiska värdet på det företag man undersöker. Man kan jämföra det med att värdera ett hus. Det handlar om mycket mer än kvalificerade gissningar och kräver en djupgående analys där många aspekter ska tas i beaktande.

Att överlåta eller värdera ditt företag är en av de viktigaste besluten du kan ta som företagare. Crowe Tönnerviks erbjuder specialiserad rådgivning inom företagsvärdering och företagsöverlåtelser i Malmö. Vi är din pålitliga partner genom denna avgörande process.

En viktig del av företagsvärderingen är att ta hänsyn till företagets tillgångar, både materiella och immateriella. Detta kan innebära att värdera fastigheter, inventarier, varulager, immateriella tillgångar som patent eller varumärken, samt företagets goodwill och framtida intäktsströmmar. Vi använder avancerade verktyg och analyser för att få en djupgående förståelse för din verksamhets värde.

Hos Crowe Tönnerviks förstår vi värdet av att ha en klar och tydlig bild av ditt företags ekonomiska styrkor och svagheter. Med denna information kan du fatta kloka beslut om framtida investeringar, expansion och överlåtelser.

Crowe utför företagsvärdering och företagsöverlåtelser för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor

Varför ska man göra företagsvärdering?

Varför man genomför företagsvärderingar är i regel för att man vill veta hur mycket man ska ta betalt/betala för ett företag vid överlåtelse. Dessutom kan en noggrann företagsvärdering ge dig förhandlingsstyrka i situationer där du behöver söka extern finansiering eller ingå partnerskap med andra företag.

Genom att genomföra en företagsvärdering får du inte bara en klar bild av ditt företags ekonomiska hälsa, utan också insikt i dess styrkor och svagheter. Oavsett om du planerar att expandera din verksamhet, sälja ditt företag eller helt enkelt förbättra dess prestanda, är en företagsvärdering en värdefull investering i ditt företags framtid.

Hur görs en företagsvärdering?

Man kan genomföra en företagsvärdering på lite olika sätt, men det vanligaste sättet idag är att göra en kassaflödesvärdering. På engelska kallas det Discounted Cash Flow och därför kallar även vi denna form av värdering för en DCF-värdering.

Man kan också göra en jämförande värdering, och det är en vanlig metod när det handlar om börsnoterade bolag. Det är en metod där man, något förenklat, helt enkelt jämför det aktuella företaget med andra, prissatta bolag som redan finns på aktiemarknaden.

Den tredje typen av värdering är substansvärderingen där man använder företagskapitalet som grund för värdet. Den baseras på redovisningshistorik och är därmed inte den optimala metoden om man vill ta hänsyn till framtida avkastning och risk. Denna metod används därför sällan vid företagsvärderingar idag.

Vi på Tönnerviks Howarth analyserar det företag du vill få värderat med de metoder som i dagsläget anses ge den mest korrekta bilden av värdet och värdeutvecklingen. Därefter erbjuder vi också rådgivning inför köp- och säljsituationer.

Företagsöverlåtelser

Det finns många olika anledningar till varför man vill genomföra en företagsöverlåtelse. Ofta handlar det om ett generationsskifte, men det handlar också ofta om rena köp- och säljsituationer.

Processen för en företagsöverlåtelse är en process som kräver noggrann planering och förberedelse. Vi på Crowe Tönnerviks fungerar som din strategiska partner genom hela processen. Vårt dedikerade team av experter finns här för att hjälpa dig med allt från att förbereda ditt företag för försäljning till att genomföra due diligence och förhandla fram avta.

Crowe Tönnerviks hjälper dig att navigera genom dessa komplexa steg och säkerställer att alla avtal är rättvist utformade och överensstämmer med lagstiftningen, och att överlåtelsen går smidigt och enligt plan.

Köpare och säljare

När det kommer till att sälja eller köpa ett företag finns det ingen universallösning. Varje företag och situation är unik. Därför är det viktigt att ha skräddarsydda lösningar som passar just dig och dina behov. Oavsett om du är säljare eller köpare arbetar vi nära dig för att skapa en plan som tar hänsyn till alla dina mål och önskemål.

Due diligence

Innan en överlåtelse kan genomföras är det viktigt att göra en grundlig due diligence. Detta innebär att gå igenom alla dokument och siffror för att säkerställa att det inte finns några dolda problem eller risker. Vår erfarna personal hjälper dig att analysera och utvärdera all relevant information för att minimera risken för oväntade komplikationer.

Vanliga misstag vid företagsöverlåtelse

När det gäller företagsöverlåtelser är det viktigt att vara medveten om vanliga fallgropar som kan uppstå under processen. Att vara medveten om dessa vanliga misstag och ta rätt åtgärder för att undvika dem är avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik företagsöverlåtelse.

Vi börjar med att erbjuda en trovärdig företagsvärdering då en av de vanliga fällorna är att företagaren har en övertro på sitt företags värde. Detta ligger en i fatet både som köpare och säljare. Det är alltid marknaden som bestämmer värdet på ett företag, oavsett vad för personliga band man som ägare har till det.

Många står också oförberedda inför den komplexitet och tidsåtgång som följer med en företagsöverlåtelse. Det är sällan något som görs i en handvändning, särskilt inte om det handlar om ett större företag. God planering är grundläggande för en lyckad överlåtelse.

Ett vanligt misstag är att underskatta betydelsen av due diligence. Att inte noggrant granska företagets ekonomiska, juridiska och operativa förhållanden innan en överlåtelse kan leda till oönskade överraskningar och juridiska problem senare.

Ett annat vanligt misstag är att inte ha ett klart och omfattande överlåtelseavtal på plats. Utan tydliga avtal kan det uppstå missförstånd och tvister mellan köpare och säljare, vilket kan försena eller förhindra överlåtelsen.

Att inte använda sig av erfarna rådgivare och jurister kan också vara ett stort misstag. Professionell hjälp kan hjälpa till att navigera genom de komplexa juridiska och finansiella aspekterna av en företagsöverlåtelse och minimera risken för problem längs vägen.

Rådgivning

Det finns några vanliga fällor som man lätt kan falla i när man ska genomföra en företagsöverlåtelse, särskilt om man inte har kvalificerad rådgivning till hands. Detta hjälper vi på Crowe Tönnerviks givetvis gärna till med och vi har mångårig erfarenhet av just denna typ av rådgivning.

När du anlitar oss för en företagsvärdering, eller för assistans vid en företagsöverlåtelse, så bistår vi givetvis också med goda råd i förhållande till dessa tjänster. Med lång erfarenhet som just rådgivare i näringslivet har vi ofta förslag som hjälper företagare. Även de bästa av företagsledare behöver goda råd när de ställs inför riktigt stora beslut. Vi på Crowe Tönnersviks finns tillgängliga för dig.

Varför välja Crowe Tönnerviks?

Att överväga företagsvärdering och företagsöverlåtelser är en komplex process som kräver noggrann planering och expertis. Med vår breda erfarenhet och djupa kunskap om företagsvärdering och företagsöverlåtelser kan du lita på att du får professionell rådgivning som resulterar i en smidig process med lyckat utfall. Oavsett om du är en erfaren företagare eller ny inom företagsvärlden är vi här för att hjälpa dig uppnå dina affärsmål.

Kontakta oss

Med Crowe Tönnerviks vid din sida kan du vara säker på att du får den bästa möjliga rådgivningen och stödet för att uppnå dina affärsmål. Kontakta oss idag för att komma igång med din resa mot framgångsrik företagsöverlåtelse och värdering!

Vanliga frågor och svar

Hur beräknar man värdet på ett företag?

Att beräkna värdet på ett företag är en komplex process som involverar olika metoder beroende på företagets bransch, storlek, tillgångar och framtidsutsikter. Vanliga metoder inkluderar intäktsmultiplikatorer, tillgångsbaserade metoder och diskonterade kassaflödesanalyser. Dessa metoder tar hänsyn till faktorer som företagets omsättning, vinstmarginaler, tillgångar och framtida intäktsströmmar för att fastställa dess totala värde.

Vad är en verksamhetsöverlåtelse?

En verksamhetsöverlåtelse innebär att äganderätten och kontrollen över en verksamhet överförs från en part till en annan. Det kan inkludera överföring av tillgångar, personal och kundrelationer från säljaren till köparen.

Vad är en inkråmsöverlåtelse?

En inkrämsöverlåtelse, eller inkråmsaffär innebär att en del av ett företags tillgångar och verksamhet överlåts, vanligtvis utan att själva företaget som juridisk enhet överlåts. I en inkråmsaffär säljs tillgångar såsom inventarier, varulager, kundregister och immateriella tillgångar som patent eller varumärken. Denna typ av affär kan vara fördelaktig för både köpare och säljare, då det tillåter en mer flexibel överföring av tillgångar och kan minska risken och komplexiteten jämfört med en fullständig företagsöverlåtelse.

Hur överlåter man ett aktiebolag?

En verksamhetsöverlåtelse kan ske genom en försäljning av aktier i bolaget eller genom att överföra tillgångar och avtal till en annan juridisk enhet. Processen innefattar förberedelser och planering, företagsvärdering, att hitta en köpare, genomföra due diligence, förhandling och upprättande av ett detaljerat överlåtelseavtal. När avtalet är klart överförs aktierna officiellt till köparen.

Hur gör man en aktieöverlåtelse?

En aktieöverlåtelse innebär att aktier i ett bolag överförs från en aktieägare till en annan. Detta görs genom att komma överens om villkoren, upprätta ett aktieöverlåtelseavtal, eventuellt få styrelsens godkännande, överföra aktierna, anmäla överlåtelsen till Bolagsverket om nödvändigt, och uppdatera aktieboken med den nya ägarens uppgifter.