Per Hedenus / 22 april, 2021

Delar i 3:12-reglerna föreslås göras om

Två förslag för att förtydliga 3:12-reglerna har skickats på remiss. Reglerna rör framför allt stiftelser.

− Inte oväntat, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

I veckan har finansdepartementet skickat en promemoria med förslag om kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna på remiss. I ett pressmeddelande skriver departementet att syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra en ny typ av kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

Förändringarna påverkar vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket och framför allt handlar det om fall där det finns delägare med koppling till en stiftelse som i sin tur äger aktier i företaget.

− Det är inte oväntat att regeringen nu ändrar dessa regler. Familjestiftelser är en svårfångad skvader, det vill säga en blandning av civil- och skatterätt. Stiftelserna ser därtill olika ut i olika länder, vilket försvårar tillämpning, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

I pressmeddelandet står att den ena bestämmelsen gäller vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag och tar sikte på situationer där en stiftelse äger andelar i företaget.
Finansdepartementet tycker att delägare som är verksamma iföretaget och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en ägarstiftelse ska anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen.

Det andra förslaget handlar om tillämpningen av den så kallade utomståenderegeln.
”Den föreslagna bestämmelsen träffar fall då en stiftelse äger del i ett företag och företagets verksamma delägare eller deras närstående kan få en väsentlig del av stiftelsens medel. I sådana fall ska stiftelsens ägande inte ses som ett utomstående ägande.” skriver departementet.

− Ändringarna indikerar samtidigt tydligt att regeringen inte avser att komma med varken någon 3:12-utredning eller skattereform före valet, så som överenskommet i januariavtalet. Till dessa frågor får en ny regering återkomma efter valet, kommenterar Hans Peter Larsson.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/komplettering-av-den-utvidgade-famansforetagsdefinitionen/